تبلیغات

فایل های دسته بندی برنامه ریزی شهری - صفحه 1

توسعه شهرنشینی

در این فایل در مورد مهاجرت به شهرها و پیادهای مثبت و منفی آن اشاره شده است

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل