تبلیغات

فایل های دسته بندی جزوه - صفحه 2

پرسشنامه ارزیابی میزان تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش اماده به ارائه می باشد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ازمون حافظه وکسلر2

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش اماده به ارائه می باشد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ازمون حافظه وکسلر

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش اماده به ارائه می باشد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادامه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش اماده به ارائه می یاشد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاسخنامه آرکی تایپ های مردان

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش اماده به ارائه می باشد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون اندريافت موضوع (TAT (Thematic Apperception Test

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش ماده به ارائه می باشد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اضطراب آشکار و پنهان اشپيل برگرSTAI

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش اماده به ارائه می باشد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه آیزنگ عبارتی

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش آماده به ارائه می باشد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ازمون خانه – درخت – ادم

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش اماده به ارائه می باشد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی